Ściągaweczka/Przypomnienie ze składni Latex

Latex to trochę egzotyczny pseudo język więc jako że czasami potrzeba takich ściągaweczek bo wiedza ulatuje z głowy opiszę podstawową składnie.

Nagłówek:
\documentclass[12pt,a4paper,titlepage]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}
\usepackage{epsfig}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{url}
\usepackage{longtable}
\usepackage[figuresright]{rotating}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage{geometry}
\usepackage{pslatex}
\usepackage{ulem}
\usepackage{listings}
\usepackage{url}
\usepackage{color}
\selectlanguage{polish}
\makeindex
\title{Matura}
\date{1410}
\author{AL}

Zawartość: \begin{document} TU TREŚĆ \end{document}
Działania matematyczne: \begin{math}|x| < 6 \end{math}
Dodawanie grafiki: \includegraphics[scale=1]{kratka.png}

Wyrównanie do lewej: \begin{flushleft} TREŚĆ \end{flushleft}
Wyrównanie do prawej: \begin{flushright} TREŚĆ \end{flushright}
Wycentrowanie: \begin{center} TREŚĆ \end{center}
Kursywa: \textit{TREŚĆ}
Pogrubienie: \textbf{TREŚĆ}
nowa linia: \\
nowa strona: \newpage
Tabulator: \quad

Index dolny: liczba_{index}
Index górny: liczba^{index}
Duży nawias: \left( ZAWARTOŚĆ \right)
Jeden nawias gdy nie potrzeba drugiego: \left.
Znak większy równy: \geq
Znak mniejszy równy: \leq
Grecka alpha: \alpha
Grecka beta: \beta
znak nierówności: \not=
znak : \leftrightarrow
znak pierwiastka: \sqrt{liczba}
ułamek zwykły: \frac{licznik}{mianownik}
sinus: \sin
cosinus: \cos
tangens: \tan
logarytm: \log
stopnie np. Celsjusza: \ensuremath{^\circ}

Jak zacząć pisać w latex?

Latex to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu, a także związany z nim język znaczników, służący do formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych (na przykład: broszur, artykułów, książek, plakatów, prezentacji, a nawet stron HTML). W latexie pliki .tex są kompilowane do pdf bądź pochodnych (np. .dvi .ps).

Jeśli już wiemy co to jest to potrzebujemy edytora. Tenże edytor musi posiadać możliwość zapisu do formatu .tex więc może to być gedit, vim, nano etc. Jeśli zaś chcemy kolorowania składni latex i rozbudowanego środowiska z podpowiadaniem znaczników i kompilatorem do pdf to weźmy sobie program TexMaker który jest wieloplatformowy

Łatwa instalacja pod linuxem:

$sudo apt-get install texmaker

no i potrzeba troszeczkę bibliotek by latex nie przysparzał problemów:

$sudo apt-get install texlive

texlive zastępuje nam windowsowego MikTexa.

Ściągaweczka/Przypomnienie podstaw z Mysql w Php

Połączenie: mysql_connect(‘serwer.com’, ‘admin’, ‘passwd’);
Zapytania: mysql_query([zapytanie]);
Tworzenie bazy: mysql_create_db(‘nazwa_bazy’);
Wybieranie bazy: mysql_select_db(‘nazwa_bazy’);
Tworzenie tabeli: CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 typ_pola1 [atrybuty], nazwa_pola2 nazwa_pola2 [atrybuty], PRIMARY KEY(nazwa_polaX));
Dodawanie rekordów: INSERT INTO nazwa_tabeli (nazwa_pola1, nazwa_pola2) VALUES (wartosc_pola1, wartosc_pola2);
Wybieranie rekordów: SELECT nazwa_pola1,nazwa_pola2 FROM nazwa_tabeli [WHERE warunek];
Wybieranie rekordów ze wszystkich pól: SELECT * FROM nazwa_tabeli [WHERE warunek];
Aktualizacja rekordów: UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_pola1=wartosc_pola1, nazwa_pola2=wartosc_pola2 [WHERE warunek];
Usuwanie rekordów: DELETE FROM nazwa_tabeli [WHERE warunek];
Usuwanie tabeli: DELETE TABLE nazwa;

Wyświetlanie wybranych rekordów:

$zapytanie = "SELECT id,nazwisko,lata,punkty FROM nba";
$idzapytania = mysql_query($zapytanie);
while ($wiersz = mysql_fetch_row($idzapytania)) {
   echo ''. $wiersz[0] .''. $wiersz[1] .''. $wiersz[2] .''. $wiersz[3] .'';
}

Migracja z joomla2.5 do drupal 7

Skrypt który napisałem nie jest może zbytnio “bezobsługowy” lecz może pomóc co niektórym.
Ja na początek wziąłem bazę joomla! i tabele ‘content’ przerobiłem pole ‘created’ które dla drupala musi zawierać czas w unix_timestamp funkcją sql’a UNIX_TIMESTAMP():
– tworzymy nową tabele – created2
– wykonujemy zapytanie: update content set created2=UNIX_TIMESTAMP(created);
– usuwamy tabele created
– zmieniamy nazwę tabeli created2 na created

Tak samo postępujemy z tabelą modified.
Nie potrzebowałem w skrypcie daty modyfikacji kategorii słów kluczowych i kilku innych rzeczy lecz łatwo je dopisać do skryptu nawet początkującemu programiście php.
Oczywiście jeśli ktoś nie jest programistą mogę pomóc z przeniesieniem witryny z joomla 2.5 do drupal 7


<?php
//
//MIGRACJA JOOMLA 2.5 DO DRUPAL 7
//AUTOR: TOMASZ PACHOŁEK
//EMAIL: ELEKTRONIK666@o2.PL
//15 grudzień 2012
//

//Configuration
/////////Glowne
$userbazy ='root';
$passwordbazy ='haslo';

////////tresc_gotowa config
$nazwabazytresc ='test';
$nazwatabelitresc ='tresc';
$t_id ='id';
$t_tytul ='title';
$t_data ='created';
$t_tresc ='introtext';
////////drupal
$nazwabazydrupal ='drupal-minimal';

//KOD
// Pobranie tresci

$connection = mysql_connect('localhost', $userbazy, $passwordbazy)
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL er1, Błąd: .
'.mysql_error());
$db = mysql_select_db($nazwabazytresc, $connection)
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych er2
Błąd: '.mysql_error());
mysql_query ('SET NAMES utf8');
mysql_query ('SET CHARACTER_SET utf8_unicode_ci');

$zapytanie1 = "SELECT $t_id,$t_tytul,$t_data,$t_tresc FROM $nazwatabelitresc";
$idzapytania1 = mysql_query($zapytanie1);

//licznik obrotów pętli
$i=0;

//pętla wyswietlająca i dodająca
while ($wiersz = mysql_fetch_row($idzapytania1)) {
$i++;

//jesli to pierwszy obrót
if($i==1) {
echo 'Zaczynam pobierać i dodawać - pętla!

';
mysql_close($connection);// zamknięcie połączenia bazy z trescią

//nawiązanie połączenia z bazą drupala
$connection_d = mysql_connect('localhost', $userbazy, $passwordbazy)
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL er3, Błąd: .
'.mysql_error());
$db_d = mysql_select_db($nazwabazydrupal, $connection_d)
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych er4
Błąd: '.mysql_error());
mysql_query ('SET NAMES utf8');
mysql_query ('SET CHARACTER_SET utf8_unicode_ci');

}

echo 'nr: '.$i.' id: '. $wiersz[0] .' tytul: '. $wiersz[1] .'
';

///ZAPYTANIA DODAJĄCE DO DRUPALA
// mysql_real_escape_string - traktuje apostrofy jako zwykłe znaki- zapobiega błedom dodawania
$dodawanie_do_drupala1="
INSERT INTO field_data_body (
entity_type,
bundle,
deleted,
entity_id,
revision_id,
language,
delta,
body_value,
body_summary,
body_format
)
VALUES (
'node',
'artykuly',
'0',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'und',
'0',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[3])."',
' ',
'full_html'
);";
//echo $dodawanie_do_drupala1;

$dodawanie_do_drupala2="
INSERT INTO field_revision_body (
entity_type,
bundle,
deleted,
entity_id,
revision_id,
language,
delta,
body_value,
body_summary,
body_format
)
VALUES (
'node',
'artykuly',
'0',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'und',
'0',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[3])."',
' ',
'full_html'
);";

$dodawanie_do_drupala3="
INSERT INTO node (
nid,
vid,
type,
language,
title,
uid,
status,
created,
changed,
comment,
promote,
sticky,
tnid,
translate
)
VALUES (
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'artykuly',
'pl',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[1])."',
'1',
'1',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[2])."',
'',
'0',
'1',
'0',
'0',
'0'
);";

$dodawanie_do_drupala4="
INSERT INTO node_revision (
nid,
vid,
title,
uid,
status,
timestamp,
comment,
promote,
sticky,
log
)
VALUES (
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[0])."',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[1])."',
'1',
'1',
'".mysql_real_escape_string($wiersz[2])."',
'0',
'1',
'0',
' '
);";

//$iddodawania1 = mysql_query($dodawanie_do_drupala1)or die('Nie mogę dodać do bazy MySQL er5, Błąd: .

'.mysql_error());echo '
^dodano id1
';
//$iddodawania2 = mysql_query($dodawanie_do_drupala2)or die('Nie mogę dodać do bazy MySQL er6, Błąd: .

'.mysql_error());echo '
^dodano id2
';
//$iddodawania3 = mysql_query($dodawanie_do_drupala3)or die('Nie mogę dodać do bazy MySQL er7, Błąd: .

'.mysql_error());echo '
^dodano id3
';
//$iddodawania4 = mysql_query($dodawanie_do_drupala4)or die('Nie mogę dodać do bazy MySQL er8, Błąd: .

'.mysql_error());echo '
^dodano id4
';

}

mysql_close($connection_d); // zakończenie połączenia z bazą drupala

?>

link do pliku na chomikuj:
http://chomikuj.pl/tomek99007/skrypty_php

NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIE SKRYPTU I SZKODY KTÓRE MOGĄ BYĆ NIM SPOWODOWANE